House System 2013-14                                     

 

 

  Sr. No.    House Name
 Teacher Incharge
 House Leader Flag Colour
 1.

      

            BHAGAT SINGH

 Mr. Sunil Kumar

 Damini (10+2)

 Pradeep (10+2)

     Blue
 2.

 

      MAHA RANA PRATAP

  

 Mr. Prem Dass

 Priyanka(10+2)

 Rohit (10+2)

     Green
 3.

    

            LAXMI BAI

 Mr. Shah Alam

 Shamin (10+2)

 Shiv Kr. (10+2)

   Orange
 4.

 

 SUBHASH CHANDER  BOSE

 Mr. Ashok Kr.

 Sunita (10+2)

Gagan deep (10+2)

  Red